درباره فروشگاه

فروشگاه ستاد جهیزیه استان خوزستان توسط مرکز نیکوکاری حصیرآباد افتتاح گردید

کلیه اجناس فروشگاه باتخفیفات ویژه به مشتریان عرضه میگردد

سودحاصل از این فروشگاه به نیازمندان پرداخت میشود